ÁLLÁSHIRDETÉS

(2019. augusztus 27.)

Kántorjánosi Község Önkormányzata

                           

pályázatot hirdet

Biztos Kezdet Gyerekház

gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

A  vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.április 30-ig szól.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kántorjánosi, Arany János utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai vezetői és gyerekház vezetői feladatok ellátása, napi munkafolyamatok megszervezése, munkatársak munkájának irányítása, a fejlesztő szakemberek munkavégzésének koordinációja, családokkal való napi munka irányítása, heti és havi team megbeszélések irányítása, a gyerekház dokumentációs rendszerének működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az EFOP-1.4.3-16-2017-00096 azonosító számú, „Biztos Kezdet Gyerekház létesítése Kántorjánosiban” megnevezésű projektben foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-          Felsőfokú képesítés, felsőfokú pedagógiai végzettség vagy felsőfokú egészségügyi végzettség vagy pszichológusi végzettség vagy szociálpedagógiai végzettség vagy a 15/1998. (IV.30.)NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások cím 2. B) és 2. C) pontjában az önálló bölcsőde, a bölcsőde magasabb vezetőjére/vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike vagy egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat és kötelezettségvállalás arra, hogy a vezetői munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított két éven belül eredményesen elvégzi a Biztos Kezdet Alapképzést.,

- magyar állampolgár

-       bűntetlen előélet

-       cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makó Beáta jegyző nyújt, a 44/550-017 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kántorjánosi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: biztos kezdet gyerekház vezető.

vagy

•         Elektronikus úton Makó Beáta jegyző részére a jegyzo@kantorjanosi.hu  E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Kántorjánosi Község Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Kántorjánosi Község Önkormányzata hirdetőtáblája – 2019. augusztus 27.

ÚJ HONLAP!!!

 

Kedves Látogató!

Kántorjánosi Község Önkormányzata hamarosan áttér a https://kantorjanosi.asp.lgov.hu weboldalra. Kérem szíveskedjenek a továbbiakban a megadott honlapot keresni. 

 

Polgármesteri köszöntő


Tisztelt kántorjánosi Polgárok, kedves Látogatók!

Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket Kántorjánosi község honlapján!

Örömömre szolgál, hogy érdeklődik településünk iránt, és meglátogatta internetes oldalunkat. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy a hasznos információk és a friss hírek, események mellett, megismerkedhet Kántorjánosi község évtizedekre visszatekinthető történelmi múltjával és kulturális hagyományaival.


BURSA HUNGARICA 2018'

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tájékoztatjuk Kántorjánosi település lakosságát, hogy Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2018. szeptember 21-én megtartott képviselő testületi ülésén a 60/2018. (IX.21.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy ismételten csatlakozzunk a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ RENDSZERHEZ.

Pályázatról bővebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - KÖZÉTKEZTETÉS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

közétkeztetés biztosítására

 

 1. 1.      Ajánlatkérő szerv:

Ajánlatkérő neve:                    Kántorjánosi Község Önkormányzata

Ajánlatkérő címe:                    4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.

Ajánlatkérő telefonszáma:       0644/350-222; 0644/550-017

Ajánlatkérő e-mail címe:          polgarmester@kantorjanosi.hu

Ajánlatkérő képviselője:          dr. Péter Zoltán polgármester

 

 1. 2.      Jelen ajánlati felhívás:

Kántorjánosi Község Önkormányzata (4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.) Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

 1. 3.      A beszerzés tárgya:

Közétkeztetés biztosítása az óvodás, általános iskolás gyermekek, a szociális étkeztetésben részt vevők és a vendégétkezők számára. Az Ajánlattevő saját és bérelt főzőkonyhájában előállított (főzött), illetve elkészített hideg-meleg étel előállítására és az Ajánlatkérő ételkiosztó helyszíneire történő, hétfőtől-péntekig tartó kiszállítására kíván beszerzési eljárást lefolytatni.

 

 1. 4.      Az ajánlat tartalmi része:

4.1. Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás adatai:

4.1.1. Közétkeztetés nyújtásának várható időtartama:

2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig (munkanapokon).

 

4.1.2. Közétkezetés várható alakulása:

-      óvodai étkeztetés (3x étkezés)                                     66 fő

-      iskolai étkeztetés (3x étkezés)                                     147 fő

-      szünidei gyermekétkeztetés (1x étkezés)                      201 fő

-      szociális étkeztetés (1x étkezés)                                  30 fő

-      vendégétkeztetés (felnőtt ebéd)                                   7 fő

 

4.2. Ételkiosztás helyszíne:

4.2.1. Kántorjánosi Csicsergő Óvoda, 4335 Kántorjánosi,

4.2.2. Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola, 4335 Kántorjánosi,

 

4.3. Minőségi és mennyiségi előírások:

A gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.

 

4.4. Ajánlati ár:

Az ajánlati árat az alábbi bontásban kell megadni egy-egy adagra vonatkozóan:

Megnevezés

Ajánlati ár

Ft/fő/nap + ÁFA

Óvodai 3x étkezés

 

Iskolai 3x étkezés

 

Iskolai ebéd

 

Felnőtt étkező ebéd

 

 

 1. 5.      Ajánlatadási feltételek:

 

 • Ajánlattevő írásbeli kötelezettség-vállalása, hogy tevékenysége során a mindenkori, Magyarország központi költségvetését meghatározó jogszabály rendelkezései szerint jár el, lehetővé téve az önkormányzat számára a normatív állami támogatás igénylését és lehívását.
 • A működéshez szükséges engedélyek (meleg-konyhás és munkahelyi vendéglátó étkeztetésre működési engedélyének) megléte és másolatának becsatolása.
 • Három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírása címpéldány, egyéni vállalkozó esetében vállalkozó igazolvány hitelesített másolatának csatolása.
 • Ajánlattevő tevékenységének bemutatása, referenciák feltüntetésével.
 • Ajánlattevőnek a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos elképzelései ismertetése írásban.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy a közétkeztetés során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben foglalt rendelkezéseket a tevékenység folytatása során maradéktalanul betartja.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy vállalja a közétkeztetés keretében hétfőtől péntekig

a)      napi egyszeri meleg ebéd (a szociális-és vendégétkeztetésben részt vevők esetében is), tízórai és uzsonna kiszállítása az óvoda és az iskola konyhájára minden nevelési napon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb tízórai esetében 07.15 óráig, ebéd és uzsonna esetében 11.15 óráig

b)     az ételek kiszállítása a leadott létszámjelentés alapján külön-külön tárolóedényben történhet

Az igénybevevő köznevelési intézmények, valamint a szociális-és vendégétkeztetés esetén az Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat reggel 09.00 óráig megadja a szolgáltatónak.

 • Ajánlattevő igazolása megfelelő képesítésű élelmezésvezető alkalmazásáról.

 

 1. 6.      Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás Ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá a Kántorjánosi Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17. (péntek) 12.00 óra

 

 1. 7.      A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatok postai úton vagy személyesen zárt borítékban nyújthatóak be a Kántorjánosi Község Önkormányzat Hivatalába, 4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14. alatti címére vagy személyesen. A postai benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták. A pályázatokat egy eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Közétkeztetési ajánlat”

Hiánypótlásra minden ajánlattevőnek egy alkalommal van lehetősége.

Az ajánlattétel nyelve: magyar

 

 1. 8.      A pályázat elbírálása:

Az eljárás során meghatározott bírálati szempont a legkedvezőbb ajánlati ár.

Érvénytelen az ajánlat:

-      az ajánlattételi határidő után nyújtották be;

-      az ajánlattevőt az eljárásból kizárták, vagy nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

-      a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg;

-      amennyiben az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítja az ajánlattevő;

-      amennyiben a hiánypótlás során módosítja az ajánlattevő az ajánlatát;

-      amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;

-      amennyiben a Beszerzési Szabályzatban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn az ajánlattevővel szemben.

 

 1. 9.      A beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő Képviselő-testülete a 2018. augusztus hónapra tervezett ülésén bírálja el. Az Ajánlatkérő a döntésről valamennyi Ajánlattevőt írásban értesíti. Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívás nyertesével határozott idejű szerződést. A szerződés az ajánlatkérésben szereplő feltételek és a benyújtott nyertes ajánlatban szereplő díjak alapján kerül összeállításra. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. augusztus 31.-ig. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az Ajánlatkérő a bírálati szempontok szerinti soron következő Ajánlattevővel szerződést köthet. A pályázat eredményéről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket a Beszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően írásban tájékoztatja.

 

 1. 10.   Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indoklás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Kántorjánosi Község Önkormányzat Beszerzési szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Kántorjánosi Polgármesteri Hivatalban Makó Beáta jegyzőnél kérhető. Cím: 4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14., tel.: 44/350-222, elektronikus úton: jegyzo@kantorjanosi.hu

 

 

Kántorjánosi, 2018. augusztus 01.

 

                                                                                                        dr. Péter Zoltán

                                                                                                          polgármester

Sajtóközlemény

HIRDETMÉNY - óvodai beiratkozás

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 19. napján tartott testületi ülésen megalkotta a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 15/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletet. 

A támogatási igény kérelem formájában igényelhető, amely letölthető ITT. Beadási határidő: 2017. december 01.

A támogatás igénylésének feltételeiről bővebb tájékoztatást a fenti rendelet tartalmaz, melyet elérhet ITT. 

Lakossági Fórum

F E L H Í V Á S

 

TISZTELT LAKOSSÁG!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kántorjánosi Község Képviselő-testülete 2017. november  20.-án 16:00  kezdettel a Művelődési Ház épületében ( Kántorjánosi Arany János u.12.)

 LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart.

 A Fórum témája:

Kántorjánosi Község közigazgatási területére készülő településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási tervek) előzetes tájékoztatása.

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 19. napján tartott testületi ülésen megalkotta a 2017. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról szóló 16/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletet. 

A rendelet értelmében a nappali tagozatos középiskolába járó diákok 2017. évre iskolakezdési támogatást igényelhetnek. 

A támogatási igény kérelem formájában igényelhető, amely letölthető ITT. Beadási határidő: 2017. november 20.

A támogatás igénylésének feltételeiről bővebb tájékoztatást a fenti rendelet tartalmaz, melyet elérhet ITT

BURSA HUNGARICA 2017'

PÁLYÁZAT - óvodavezetői munkakör betöltésére

Kántorjánosi Község Önkormányzata

             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda 

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

EBOLTÁS 2017'

NÉPKONYHA

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2016. (XI.17.) önkormányzati határozattal döntött Kántorjánosi településen megvalósuló NÉPKONYHA SZOLGÁLTATÁSRÓL.

A NÉPKONYHA 2016. december 01. (csütörtök) napjától kezdi meg a működését.

 

HELYSZÍN: 4335 KÁNTORJÁNOSI, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 1. (Nyírán féle ház)

ÉTELOSZTÁS:        MUNKANAPOKON 11.15 – 13.15 ÓRÁIG

 

AZ ÉTEL MINDENKI SZÁMÁRA INGYENESEN ELFOGYASZTHATÓ KIZÁRÓLAG A HELYSZÍNEN.

ÉTELESBEN, EGYÉB TÁROLÁSRA ALKALMAS EDÉNYBEN AZ ÉTELT ELVINNI NEM LEHET!!!!!!

 

Kántorjánosi, 2016. december 01.

                                                                                Makó Beáta

                                                                                      jegyző 

BURSA HUNGARICA 2016.

LEZÁRULT A PÁLYÁZATI BEADÁSI HATÁRIDŐ!

Képviselő-testületi döntés ITT

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tájékoztatjuk Kántorjánosi település lakosságát, hogy Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő testületi ülésén a 49/2016. (IX.15.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy ismételten csatlakozzunk a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ RENDSZERHEZ.

Pályázatról bővebben

Roma kulturális Nap Kántorjánosiban 2016.02.05. napján

Kántorjánosi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évben 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert roma kulturális események megvalósítására, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. A pályázatban elnyert összegből történő kulturális esemény megvalósítása 2015. február 05. napján kerül megrendezésre, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!!

1956. október 23. Ünnepi megemlékezés

A Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola szervezésében emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára. Az ünnepi megemlékezés a Művelődési Házban került megrendezésre. dr. Péter Zoltán polgármester ünnepi köszöntője után az iskola dolgozói által készített, és a helyi diákok szereplésével létrejött 1956. eseményeit felevenítő videó került levetítésre. Az emlékfilm megtekintetése után a Polgármesteri Hivatal előtt lévő világháborús emlékmű koszorúzására került sor.

Régiség kiállítás

2015.10.16.-áig tartja még nyitva a kapuit a helyi civil szervezet, Mérföldkő Egyesület által szervezett régiség kiállítás. Eredetileg 3 napig várta volna a látogatókat, de a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbította a szervező a nyitva tartás idejét. A kiállítás a helyi lakosság együttműködésével valósult meg, a szervező Egyesület felhívására. A helyi emberek otthonukból hozták fel a régi családi ereklyéket, emlékeket és állították ki az Önkormányzat egyik épületében.

BURSA HUNGARICA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tájékoztatjuk Kántorjánosi település lakosságát, hogy Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2015. szeptember 21-én megtartott képviselő testületi ülésén a 69/2015. (IX.21.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy ismételten csatlakozzunk a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ RENDSZERHEZ.

I. KÁNTORI JÁNOSKODÁS!! 2015.08.29.

Településünkön évek óta nem volt nagyobb szabású rendezvény. Szeretnénk visszatérni nagy multú településünk hagyományaihoz, melyet Kántorjánosi krónikáiból ismerhetünk meg, ezért első lépésként az idén 2015. augusztus 29-én (szombat) megrendezésre kerül községünkben az I. KÁNTORI JÁNOSKODÁS! elnevezésű, hagyományteremtő rendezvény. 

"Mesterecset" pályázat

Tisztelt Látogató! A Magyar Államkincstár "Mesterecset" elnevezéssel országos rajzpályázatot hirdetett meg 6-14 éves korosztály számára. A Pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 01. Részletek megtalálhatóak az alábbi plakáton.

 

TELEP PROGRAM KÁNTORJÁNOSIBAN

BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ LÉTESÍTÉSE KÁNTORJÁNOSIBAN

Kántorjánosi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül Biztos Kezdet Gyerekházak tárgyú felhívásban foglaltakra benyújtott támogatási kérelme alapján 39.990.570 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Gyerekház indításának előkészítői munkálatai 2018.05.01. napjával megkezdődtek. A Gyerekház az Arany János utca 17. szám alatti önkormányzati ingatlanban fogja megkezdeni működését várhatóan idén november 01-jén. 
A Gyerekház célja olyan gyerek és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a vele született képességek kibontakoztatásához, a minél korábbi - lehetőleg három éves kortól - óvodai részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez.

Lakossági tájékoztató - szociális célú tűzifa

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről a Képviselő-testület elfogadta a 9/2018. (X.31.) önkormányzati rendeletet. A rendelet értelmében 2018. november 30. napjáig lehet benyújtani a tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet, melyhez szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatalban tudnak kérni.

A rendeletet megtekintheti a Önkormányzat/Rendelet fül alatt.

Képviselő-testületi ülésre szóló meghívó

M  E  G  H  Í  V  Ó 

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2019. szeptember 19-én (szerda) 13.00 órára  összehívom.

 

Az ülés helye: Az önkormányzat tanácskozó terme.

                   4335 Kántorjánosi, Kossuth u 14.

 

 

Lakossági tájékoztató - téli rezsicsökkentés

Tájékoztató téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fűtési célú árkompenzációra jogosultak számára nyújtott 12.000,- Ft összegű téli rezsicsökkentési támogatás teljes körű végrehajtása érdekében a Kormány, az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatában elrendelte a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülő vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások támogatását.

 

Az elrendelt intézkedés keretében igényfelmérést kell végezni, melynek keretében a háztartásoknak szükséges nyilatkozniuk arra vonatkozóan, hogy korábban nem részesültek a 12.000,- Ft összegű juttatásban és a háztartás által használt fűtőanyag formájáról. Az igényfelmérés keretében ki kell tölteni egy központilag elrendelt „Igénybejelentő nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványt és azt a hivatal részére legkésőbb 2018. október 15. napjáig visszajuttatni. Ezen határidőt követően igénybejelentés nem fogadható be.

 

Az „Igénybejelentő nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványhoz hozzájuthat személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda: 7.30-16.00 óra között és péntek: 7.30-13.00 óra között) a Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal titkárságán, illetve közvetlenül elérhető a település honlapján, a kantorjanosi.hu címen.

 

Igénybejelentő nyilatkozat (Kattintson a letöltéshez!)

Mérföldkő Egyesület 1%

Mérföldkő Egyenlő Esélyekért Egyesület 

(Egyesületről bővebben információt a linkre kattintva talál)

Országgyűlési Képviselő választás 2018.04.08.

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. A kitűzést követő naptól - azaz holnaptól - a választással kapcsolatos információkat, tudnivalókat folyamatosan frissítjük a honlapunkon.

Tájékoztatás útépítéssel kapcs.

Földrajzi adottások

Földrajzi adottságok
 
Földrajzi adottságok Kántorjánosi az ÉK-i Nyírségben található. Éghajlata mérsékelten meleg, közel a mérsékelten hűvöshöz. Az évi napsütéses órák száma: 1980, a középhőmérséklet 9,5 - 9,7 °C, az évi csapadékösszeg 580 - 590 mm. Uralkodó szélirány az É-i, de jelentős a DNY -i és DK -i aránya is.

A Nyírségi táj a Kárpátokból érkező folyók által épített hatalmas hordalék domb, melynek anyagát a szél észak-dél irányú különböző méretű homokbuckákká rendezte. Ezek között hasonló irányú völgyek alakultak ki. A hullámzó tájon bujkáló vízfolyások elhagyva egy-egy ilyen a szél vagy más okok miatt elzáródott völgyet hagyták maguk mögött az erre a vidékre oly jellemző tavakat, mocsarakat, melyek a vízszabályozás előtt százával töltötték ki a homokdombok közti mélyedéseket. A homokhátak közti laposokon kialakult vizenyős-lápos t

Lakossági Fórum

III. KÁNTORI JÁNOSKODÁS! 2017

Kántorjánosi Község Önkormányzatának szervezésében 2016.08.27. napján megrendezésre kerül a III. KÁNTORI JÁNOSKODÁS! elnevezésű, hagyományteremtő fesztivál, immáron harmadik alkalommal. 

VÉRADÁS

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az

 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

BEÍRATÁSA

 

 Kántorjánosi községben a következő időpontokban történik:

2017. május 08-tól (hétfőtől) – május 12-ig (péntekig),  8.00 - 16.00 óra között

 

Beíratás helyszíne:

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda épülete

 4335 Kántorjánosi, Arany János utca 38.

 

NÉPESSÉGÖSSZEÍRÁS 2016'

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2016-ban mikrocenzust (szűkített népszámlálást) tart. A KSH tájékoztatása szerint Kántorjánosi bekerült a 2016. évi mikrocenzus mintájába.

 

Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor. A minta a lakások 10%-ára terjed ki, és 2148 településen mintegy 440 ezer háztartást és kb. egymillió embert érint. A mintába került háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező!

2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet Interneten keresztül önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 2016. október 10. és november 8. között a számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az adatokat. A számlálóbiztosok sorszámozott azonosító kártyát kapnak, amely fényképes személyi azonosítóval együtt érvényes. A lakosság a számlálóbiztos személyét a zöld számon (06-80- 200-224) tudják ellenőrizni.

A KSH a kijelölt címekre szeptember 26. és 30. között postai úton juttatja el az adatfelvételre felkérő levelet, amely tartalmaz egy tájékoztatót, valamint az internetes kitöltéshez szükséges azonosítót.

II. KÁNTORI JÁNOSKODÁS! 2016.08.27.

Kántorjánosi Község Önkormányzatának szervezésében 2016.08.27. napján megrendezésre kerül a II. KÁNTORI JÁNOSKODÁS! elnevezésű, hagyományteremtő fesztivál, immáron második alkalommal. 

Meghívó - SZABADSÁG, SZERELEM

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT, KEDVES CSALÁDJÁT ÉS BARÁTAIT AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 168. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZENDŐ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE.

IDŐPONT: 2016. MÁRCIUS 11. (PÉNTEK) 12.00 ÓRA

 

Önkormányzatunk 43.556.637 Ft támogatást nyert

Kántorjánosi település 43.556.637 Ft támogatást nyert

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült Önkormányzatok fejlesztési támogatását célzó pályázati kiírás keretei között Önkormányzatunk 43.556.637 Ft támogatást nyert.

PÁLYÁZAT Családgondozói munkakör betöltésére

          Kántorjánosi Gyermekjóléti Szociális Intézmény                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kántorjánosi Gyermekjóléti Szociális Intézmény 

családgondozó

munkakör betöltésére.

Elkészült a játszóterünk!

2015. szeptember 07-én végre minden játék telepítése megtörént településünk első játszóterén. 

A játszóteret az Önkormányzat teljes mértékben saját forrásból valósította meg, melyet a megközelíthetőség érdekében a település közepén, a központban helyeztünk el. Már a telepítés folyamán a gyerekek folyamatosan tesztelték az új játékokat, népes gyerek zsivajtól volt tele a település "szíve". Van libikóka, mókuskerék, hinták, csúszda, lengőhíd a gyerekek nagy örömére. 

Az apróságokra felügyelő szülők az elhelyezett padokon figyelhetik csemetéiket a játék közben. 

GYERMEKNAP - KÁNTORJÁNOSIBAN (2015.05.29.)

Gyereknap – Kántorjánosiban (2015.05.29.)

Gyermeknap-Kántorjánosiban  

Első alkalommal került településünkön megrendezésre Kántorjánosi Község Önkormányzata szervezésében a lakosság gyermekeinek szóló „Gyermeknap”, amely rendezvényen számos színes programmal kívánunk a gyermekeknek kedveskedni.