PÁLYÁZAT - óvodavezetői munkakör betöltésére

Kántorjánosi Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda 

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4335 Kántorjánosi, Arany János utca 38.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (Nkt.), a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltakra.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

•         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

•         legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

•         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

•         az Nkt. 66. § (1) bekezdés b)-c) pontja alapján nem áll a tevékenység folytatását kirázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz,

•         az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (vezetési program),

•         a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása (az iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai, stb.),

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

•         három hónapnál nem régebbi, büntetlen előítéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makó Beáta jegyző, Kerecsenyné Görög Erika gazdasági vezető nyújt, a +3644/550-017; +3644/350-222 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kántorjánosi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1258/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

•         Személyesen: Makó Beáta jegyző , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Nkt., a Kjt., és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Oktatási és Kulturális Közlöny

•         Kántorjánosi Község Önkormányzatának hivatalos honlapja (www.kantorjanosi.hu) - 2017. április 25.

•         Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. április 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot három (3) példányban kell benyújtani a következő tartalommal: - 3 példány valamennyi tartalmi elemet, - 1 példány valamennyi tartalmi elemet elektronikusan a jegyzo@kantorjanosi.hu e-mail címre küldendő be word, vagy pdf. dokumentum formájában

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kantorjanosi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.