Kántorjánosi Csicsergő Óvoda

A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA BEMUTATÁSA

 

 

1. Az intézmény legfontosabb adatai:

 

Megnevezése: Kántorjánosi Csicsergő Óvoda

 

Székhelye:  4335 Kántorjánosi, Arany János út 38.

 

Közfeladata:  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladat ellátása: óvodai nevelés.

 

Fenntartó neve és székhelye: Kántorjánosi Község Önkormányzata 

                                               4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.

 

Irányítószerv neve, székhelye: Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                  4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.

 

Intézmény elérhetősége: Tel/Fax: 06-44/350-105

                                            Mobil:   06-30/244-5848

E-mail: k.janosiovoda@fibermail.hu

Honlap: www.kantorjanosiovoda.hu

 

Intézményvezető neve: Rácz Istvánné

 

Intézményvezető-helyettes neve: Ferencz Lajosné2. Intézmény szakmai alaptevékenysége: 

 

Óvodai nevelés – a gyermek két és féléves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelése:

a.) különleges bánásmódot igénylő gyermek:
a.a) aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: sajátos nevelési igényű gyermek.

A sajátos nevelési igényű gyermek közül az intézmény ellátja:

 • enyhe értelmi fogyatékos,
 • beszédfogyatékossággal küzdő,
 • pszichés fejlődési zavarral küzdő (ezen belül tanulási zavarral küzdő-, ilyen a dislexia, disgráfia, discalculia, továbbá figyelemzavarral küzdő, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdő).

 

a.b.) aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek.
a.c.) kiemelten tehetséges gyermek.

 

b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése, óvodai fejlesztőprogram alkalmazása.

Óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok ellátása – magyar nyelven.

 

Az óvoda egész napos nyitva tartással, felmenőrendszerben, 4 csoportban neveli a kis-középső- nagy I.-II korcsoportnak megfelelő gyermekeket.

3. Tárgyi feltételek:

Az óvoda korszerű - négycsoportos - intézmény, amelyben logopédiai foglalkoztató, orvosi és elkülönítő szoba került kialakításra. Minden csoportszobához külön öltöző és mosdó tartozik.
Tornaszobával, differenciált foglalkoztatásra alkalmas külön szobával is rendelkezik.
Az épület bal oldalán szociális helyiségek, felnőtt öltöző és étkező, melegítő konyha, a tetőtérben nevelőtestületi szoba, vezetői iroda és egyéb szociális helyiségek helyezkednek el.

Az épületet körülölelő udvar játszóhelyei, felszerelései kitűnő lehetőséget biztosítanak a mozgásfejlesztésre, a gazdag, sokszínű játékra és a munkatevékenységekre.
Az épület korszerűségét nemcsak a komfortossága, hanem a berendezése és felszereltsége is mutatja. Négy modernül és korszerűen berendezett csoportszobában folyik a nevelés. A színvonalas szakmai munka megteremtését a választékos eszköz és felszerelés biztosítja.

Az intézmény külső, belső esztétikája igen jó feltételeket teremt az idejáró gyermekek óvodai életéhez.


4. Személyi feltételek:

 

Az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségüknél fogva kiemelt szerepük és felelősségük van a nevelés során. Tudatos és eredményes pedagógiai munkát folytatnak annak érdekében, hogy az intézménybe járó gyermekek esélyt kapjanak személyiségük kibontakoztatására.

 

A nevelőtestület elsődleges feladata:

 • személyiségfejlesztő,
 • tehetséggondozó,
 • felzárkóztató programok szervezése.

 

A célok és feladatok teljesülése érdekében a nevelőtestület kötelességének tartja a megfelelő minőségű és óvodatartamú óvodáztatást.
Szükséges, hogy a gyermekek minél korábbi életkorban (2,5-3 év) és minél több időt töltsenek az óvodába.
Ennek érdekében a családokkal való kapcsolattartásukat még szorosabbá és intenzívebbé teszik.

 

A nevelőtestület szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásokra törekvő óvodapedagógusokból áll, akikre jellemző az ön- és továbbképzés.

 

 • Közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus: 3 fő
 • Korszerű nevelési, oktatási, intézményi minőségfejlesztési, tanügy-igazgatási ismeretek: 1 fő
 • Differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek kiemelt tanulmányi terület: 5 fő
 • Egyéni bánásmódot igénylő gyerekek fejlesztő pedagógiája: 1 fő
 • Felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens: 1 fő

 

Az óvodapedagógusok munkáját - szükség esetén - speciális szakemberek segítik:

 • Pszichés eredetű problémák kezelése, nevelési tanácsadás (pszicho- és gyógypedagógus)
 • Nyelv- és beszédfejlesztés (logopédus)
 • Fejlesztő pedagógiai foglalkozás (fejlesztő pedagógusok). 


Az intézményben dolgozó közalkalmazottak száma összesen: 15 fő. Ebből:

 • nevelő- és oktató munkát végző óvodapedagógus: 9 fő
 • nevelő- és oktató munkát közvetlenül kisegítő dajkák: 4 fő
 • óvodatitkár: 1 fő
 • pedagógiai asszisztens: 1 fő

 

 


 

5. Nevelőmunka tartalma

 

Az óvodai nevelőmunka az országos alapprogramra épülő, a nevelőtestület által kidolgozott helyi pedagógiai program alapján folyik.

 

A nevelőmunka célja: a 2,5 – 3 – 7 éves korú gyermekek szeretetteljes, sokoldalú, harmonikus nevelése. Olyan alapvető értékek közvetítése a gyermekek felé, mint az egészséges életmódra nevelés, a természeti környezet szeretete, a külső világ tevékeny megismerése, a művészetek iránti érdeklődés felkeltése, és a helyi pedagógiai program szellemiségében, a szeretetre és az elfogadásra nevelés.

 

A csoportokban dolgozó óvodapedagógusok pedagógiai tevékenysége által minden nevelési és tanulási terület azonos szakmai igényességet hordoz. Az élményszerű tevékenységrendszereken keresztül folyamatosan örömforrást biztosítanak a gyermekek számára.

 

Főbb tevékenységi területek, melyek a foglalkozási ágak is egyben:

1.) Mozgás

2.) Művészetek megismerése:

               a.) Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

b.) Ének- zene, énekes játék, tánc

c.) Irodalmi nevelés, mese-vers

3.) Külső világ megismerése:

               a.) Környezetismereti és

               b.) Matematikai ismeretek

 

A foglalkozási ágak a heti ütemtervnek megfelelően kötelezőek, amelyek biztosítják a gyermekek sokszínű és változatos óvodai életét.

A napirendek kialakítása biztosítja minden csoportban az igények figyelembevételével a néhány perces hitélettel történő ismerkedést, az óvodapedagógusok által biztosított délutáni szolgáltatásokat.

 

A mindennapi nevelő-oktató munka folyamatában nagy hangsúlyt kap a hagyományok ápolása:

-        jeles napok: Farsang, Húsvét, Mikulás, Karácsony, Víz világnapja, madarak és fák napja, Állatvédelmi világnap

-        az emberélet fő fordulóihoz, ünnepi alkalmakhoz fűződődő népszokások: Nőnap, Március 15., Anyák napja, gyermeknap, Évzáró, Október 23.

 

A mindennapi nevelő-oktató munkán kívül különböző programok színesítik a gyermekek óvodai életét:

-        rajzpályázatokon való részvétel

-        kulturális programok

-        kirándulások szervezése

-        intézményi programokon való részvétel (családi napok…)

 

A gyermekek a nevelőtestület által készített pedagógiai program keretei között egyéni nevelési és tanulási utakat járhatnak be, így biztosítható a saját képességeik maximális szintre hozása, a személyiség sérülése nélkül. Az egyéni képességfejlesztések különböző mérőeszközök alkalmazásával történik (DIFER, fejlődést nyomonkövető dokumentációs rendszer).

 

Az intézmény minőség célja, hogy a nevelőmunka eredményeként a gyermekek testileg, lelkileg egészségesek, kiegyensúlyozottak, nyitottak legyenek. Alapozódjanak meg az egészséges életmód szokásai. Alakuljanak ki azok a készségek, képességek, amelyek megkönnyítik az óvoda-iskola átmenetet, és alkalmassá teszik őket az iskolai életmód megkezdésére.