BEMUTATKOZÁS

KÁNTORJÁNOSI GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

4335 Kántorjánosi, Arany J. u. 22.

Tel: 06-44/610-592

E-mail: k.janosigyejo@freemail.hu

 

 

Az intézmény ügyfélfogadási rendje                                        Az intézmény ügyeleti rendje

Hétfő- Péntek : 7.30-13.20                                                          Hétfő - Csütörtök: 12.30-16.00

 

 

A Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2013. január 24-től látja el a település közigazgatási területén a törvény által előírt alapfeladatokat – gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés- Kántorjánosi Község Önkormányzat fenntartásában.

 

Az intézmény működésének alapelvei:

 

- A család egészének egységes rendszerű szemlélete,

 

- Az intézmény a családot, mint alapvető közösséget kezeli, a családok egy-egy tagjának nyújtott segítséget a család belső viszonyaira tekintettel biztosítja. A belső és külső környezeti erőforrások fokozásával, a család összetartó erejének növelésével a hiányzó funkciók pótlására törekszik.

 

- Megelőző szemlélettel közelít a településen élő családok problémáinak kezeléséhez, különös tekintettel a gyerekekre, a fiatalokra.

 

- Humánus, empatikus magatartás, bánásmód a szolgálatot igénybevevők felé.

 

- Személyre szabott: egyéni problémákra egyedi megoldás kezelése.

 

- Nyitottság: a szolgálat nyitott intézmény, igénybevétele, feltételekhez nem köthető. Az intézményt egyének, csoportok, közösségek közvetlenül keresik fel, vagy más intézmények javasolják a kapcsolatfelvételt.

 

- Önkéntesség: a szolgálat klienseivel az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Működése szolgáltató jellegű. Az együttműködés alapja a klienssel közösen megfogalmazott célok megvalósítása. A szolgálat munkatársai a kliensek érdekeit képviselve tevékenykednek.

 

 

Az intézmény feladatai:

- gyermekjóléti szolgáltatás,

- családsegítő szolgáltatás,

- házi segítségnyújtás,

- szociális étkeztetés,

 

A gyermekjóléti alapellátás célja:A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

 

A családsegítés célja:A családsegítésszociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 

A házi segítségnyújtás célja, feladata: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítani tudja. A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségügyi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.  

 

Az étkeztetés célja: hogy azoknak a szociálisan rászorultaknak, a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

                                   - koruk,

                                   - egészségi állapotuk,

                                   - fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

                                   - szenvedélybetegségük, vagy

                                   - hajléktalanságuk miatt.

 

 

Szolgáltatásaink a szociális étkezteés kivételével térítésmentesek.

 

 

                                                                                                              Kézi Gyuláné

        intézményvezető