Polgárőrség

 

A Kántorjánosi Polgárőr Egyesület bemutatása

 

A polgárőr egyesülett 1991-ben alakult 68 fővel, amelynek 14 tagja roma származású volt. . Kopácsi Sándor alapította az OPSZ-t és ennek felhívására jőttek létre. 1991 óta Opre Miklós parancsnok, elnök egyszemélyben.

 

Az Önkormányzat segíttségével maradtak fent, saját gépjárműveikkel járőröztek.

2004-től lettek hivatalosan bejegyzett egyesület. Sajnálatos módon1991-óta folyamatosan csökkent a létszám, mái napig 32 fővel dolgoznak együtt.

 

 

 

A Kántorjánosi Polgárőr Egyesület 2004-ben kezdte meg működését. Az alapító azzal a céllal hozta létre, hogy az alapítvány a következő területeken nyújtson segítséget:

Alapfeladatként látja el:

-a helyi közrend és biztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot.

-figyelőszolgálet

-közúti baleset helyszínén, valamint, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

 Alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkétesen részt vesz:

-a katasztrófákra történő felkészülésben,  a katasztrófák elleni védekezésben

-újjáépítés feladataiban

-a polgári védelmi szervezetek tevékenységében

-a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában

-a következményeinek felszámolásáben

-a baleset-megelőzési, az önkrmányzatok közötti kapcsolat erősítésében

-a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében

-az otthonában élő fogyatékos személy védelmében

-a polgárok és javaik védelmében

-a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek egfigyelésében

-a rendezvények helyszínének biztosításában

-a rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkéjéban

-polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben

-a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában

 

 

 

Az egyesület szolgáltatásainak célja, feladata

 

Kántorjánosi a Mátészalkai kistérségben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el.

A polgárőrség és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Törvény) nyújt a polgárőrség keretein belül lehetőséget a közrend fenntartásában részt venni kivánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára. E tiszteletre méltó tevékenység elismerése és megbecsülése fejeződik ki a polgárőrökvédelmének és támogatásának állam általi garantálásával. A közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő önkétes társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, valamint e szerveződéseknek a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és a lakosságal való együttműködés kereteinek meghatározása érdekében alkotta a Törvényt az országgyűlés.

A közterületekre vonatkozó kötelezően ellátandó feladatkörök teljesítése érdekében a településen élők önkéntes munkával és önkormányzati támogatásból Polgárőrséget működtet, hiszen a közterületek rendje és tisztasága mindannyiunk közérzetét, biztonságérzetét befolyásoló tényező. A Polgárőrség jelenleg 32 önkétes taggal működteti Egyesületét, azonban a megváltozott társadalmi viszonyok igényei érdekébe az Egyesület tervei közt szerepel további polgárőrök bevonása a munkába.

 

 

 

A szogáltatás célcsoportjának jellemzői

 

A szakmai program célcsoportja Kántorjánosi teljes lakossága

Kántorjánosihoz egy külterületi lakott rész tartozik (Emmamajor tanya), mely zártkertként funkcionálnak. E településrészen az összlakosság több, mint 6 %-a él állandó bejelentett lakosként, a ténylagasen ott lakók aránya azonban ennél sokkal magasabb. Míg a belterületen elsősorban a jó egzisztenciális háttérel, biztos anyagi jövedelemmel rendelkező, magasan kvalifikált családo számára ad otthont, addig a külterületi részekre az olcsóbb telkek és lakások miatt főleg munkanélküli, nagycsaládos, jövedelem nélküli, egészségileg is problémás, a nagyvárosban egzisztenciát vesztett, szociálisan nehéz helyzetben került családok költöznek ki a könnyeb megélhetés reményében. A külterületi részen egyre több állattartó vásárol ingatlant, hiszen ott megfelelőek a körülmények a juhok, kecskék, stb. tartására.

A térségre nagymértékben jellemző tartós munkanéküliség a komplex szociális problémák kialakulásának melegágya. A családok komplex prooblémáinak jelentős szerepe ven a gyermekek és fiatalkorúak tünethordozóvá válásában. A településen a 0-18 éves korú gyermekek lélekszáma 573 fő. A családok közel 15-16 %-ának a rendszeres, megfelelő minőségű étkezés saját erőből való megoldása is gondot jelent. A településen 48 fő 80. életévét betöltött személy él, akiknek a szabad mozgás is nehézséget okoz. A családsegítő szolgálat rendszeresen segíti ezeket a személyeket, az önkormányzat biztosítja részükre a roszicális étkezést, és annak ingyenes kiszállálítását. Viszont mivel egyedül élnek, a polgárőri jelenlét jelenti számukra azt a biztonságot, amit egy idős, egyedül élő ember igényel. Az egyedülálló idős emberek szociális és egészségügyi szempontból is kiemelten veszélyezetettek, mivel nem támaszkodhatnak a családi környezet nyújtotta természetes támogató rendszerekre.