ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA 2017

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az

 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

BEÍRATÁSA

 

Kántorjánosi községben a következő időpontokban történik:

 

2017. május 08-tól (hétfőtől) – május 12-ig (péntekig),  8.00 - 16.00 óra között

 

Beíratás helyszíne:

 

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda épülete

4335 Kántorjánosi, Arany János utca 38.

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket,

és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

A fent jelzett napokon lehet beíratni óvodába azokat a gyermekeket is, akik óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, és 2017. augusztus 31-ig betöltik a 2,5 életévüket.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

2017. augusztus 31-e után töltik be a 2,5-3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kántorjánosi Csicsergő Óvodában

- integrált óvodai nevelés során a sajátos nevelési igényű gyermekek számára:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ 1. a) bekezdés e) és f) pontja szerint az óvodában -a hatályos Alapító Okirat és Pedagógiai Program alapján- folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.  

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

 

 

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a gyermek TAJ kártyáját,

 

 

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

 

 

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntéséről írásban (a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában) értesíti a szülőket, legkésőbb

a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanap.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül megküld Kántorjánosi Község Önkormányzat Jegyzője részére. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

Kántorjánosi településen óvoda felvételi körzete: Kántorjánosi Község közigazgatási területe.

 

Az óvoda nevelési év kezdete: 2017. szeptember 1. (péntek)

 

 

Kántorjánosi, 2017. április 03.                                                                               

                                                       Makó Beáta   Jegyző