KÖZLEMÉNY

Közlemény

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatával

2016. október 2. napjára (vasárnapra)

országos népszavazást tűzött ki.

A Kántorjánosi Helyi Választási Iroda a Kántorjánosi Polgármesteri Hivatalban (4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos u. 14..) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 44/350-222 telefonszámon, illetve személyesen a jegyzői irodában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.

A Választási Iroda a népszavazással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a jegyzo@kantorjanosi.hu e-mail címen is fogadja.

A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést a Nemzeti Választási Iroda 2016. augusztus 6-15. között küldi meg. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzék 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (Kossuth Lajos utca 14.) a Választási Irodán hivatali munkaidőben. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 44/550-017 telefonszámon tehetők fel.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

Fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Választási Irodához kell benyújtani 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a Választási Iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A kérelemnek 2016. szeptember 24-én 16 óráig meg kell érkeznie a Választási Irodához. A külképviseleti névjegyékbe vett választópolgár 2016. szeptember 24-én 16 óráig módosíthatja adatait, valamint töröltetheti magát a külképviseleti névjegyzékből.

Az átjelentkezés, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szavazás napját megelőzően 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig a választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá; a tanúk lakcímét az okiraton fel kell tüntetni.), ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kérelem nyomtatványok a Választási Irodán is igényelhetők.

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel. Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza (Kántorjánosi), a 001. szavazókörben (Arany János utca 28., régi TSZ épület) szavazhatnak.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

lakcímigazolvány ÉS  - személyazonosító igazolvány vagy

- útlevél vagy

- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

 

Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egyik válaszra lehet, a válasz alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

Kántorjánosi szavazóhelyiségei az alábbiak: 

- 001. sz. szavazókör Arany János utca 28. (volt Tsz Irodaház)

- 002. sz. szavazókör Kossuth Lajos utca 6. (Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola földszinti ebédlő)

A központi névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok levélben szavazhatnak.

Kántorjánosi, 2016. július 14. 

 

Makó Beáta HVI vezető