Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola

Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola

Iskolatörténet
1948. június 20-án Kántorjánosi községben is sor került az egyházi tulajdonban lévő iskolák államosítására. Az államosítás során a református egyház tulajdonát képező öt tantermes iskolát és3 darab nevelői szolgálati lakást vettek állami tulajdonba, míg a görög katolikus egyháztól egy két tantermes iskolát és egy nevelői szolgálati lakást államosítottak.
A növekvő igények kielégítésére 1963-ban 2 tantermes iskola és egy szolgálati lakás épült.
Minőségi változást jelentett az iskola életében az 1976-ban megépült 6 tantermes iskola átadása, hiszen így megoldhatóvá vált a délelőtti tanítás minden tanulócsoport részére.
A sportolási lehetőségek biztosítása érdekében 1977-ben készült el az iskolai sporttelep, majd 1981-ben a tornaszoba.

Az iskola épülete
A 2003/2004. tanévtől az iskola rekonstrukciója és bővítése következtében a munka feltételei a XXI. század elvárásainak megfelelőek.
megfelelőek.
Korszerű iskolánkban:-13 tanterem
- fizika, kémia, technika, számítástechnika szaktanterem
- nyelvi labor
- tankonyha
- tornaterem
- könyvtár
- orvosi szoba
- ebédlő melegítő konyhával és egyéb kiszolgáló helyiségek kaptak helyet.
Megoldott a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedése is.

Helyzetkép az iskoláról
Az iskola neve: Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola
Az intézmény címe: 4335 Kántorjánosi Kossuth út 6.
Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Közvetlen működtető: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mátészalkai Tankerület
Alapfeladatunk: a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulók oktatása.
E feladatok megvalósítása érdekében intézményünkben 8 évfolyamos általános iskola működik. Az iskola által adott végzettség: a 8. évfolyam elvégzése, alapfokú végzettséget tanúsít.A tanulócsoportok heterogén összetételűek. Tanulóink többsége többszörösen hátrányos helyzetben él.
Az ingerszegény környezetből jött gyermekek beilleszkedését, felzárkóztatását segíti a differenciálás módszerét előnyben részesítő tanórai foglakozások mellett:
-a napközi és tanulószobai foglalkozás, valamint a
-a tanórán kívüli tevékenységek ( szakkörök,kulturális programok, kirándulások, sport- és tanulmányi versenyek).
A felzárkóztatás mellett kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Az intézmény szervezeti felépítése

Intézményvezető: Laskai Gáborné
Intézményvezető helyettes: Telicska Mihály
Az intézményi nevelési-oktatási feladatok ellátását 22 pedagógus végzi.
Nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott: 3 fő.
Technikai dolgozók: 7 fő.
-DÖK segítő pedagógus: Rácz Ildikó
-alsós munk.köz. vezető: Bacskó Csabáné
-felsős munk.köz. vezető: Szücs Judit
-közalkalmazotti tanács elnöke: Piricsiné Fórizs Magdolna
-SZMK összekötő nevelő: Bacskó Csabáné
-gyermekvédelmi felelős: Pócsi Józsefné
-könyvtár vezetője: Nagy Anita

 

 

Szakmai munka
Iskolánk mottója:
”Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit
szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

Intézményünk elsődleges feladatának tartja:
 a minél magasabb értékű tudás átadását;
 a társadalom fő értékeinek elsajátíttatását tanulóinkkal;
 olyan képességek alakítását (kulcskompetenciák), melyet mindennapi életében az
alkalmazható tudás megszerzésére fordíthat.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos:
 gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.

Iskolánk múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja:
 emberséget és tudást adni a felcseperedő ifjúságnak.

Nevelőtestületünk vallja, hogy csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt.

Olyan iskolai légkör megteremtésén munkálkodunk, ahol:
 a tanulók jól érzik magukat,
 otthonos a környezetük,
 és humánus, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatok dominálnak.

A település lakosságának heterogén összetétele következtében a családok életmódja, anyagi viszonyai nagyon változóak.
Tanulóink többsége halmozottan hátrányos helyzetű.
Indulási hátrányaik a családi szocializáció hiányaira, valamint a családok értékrendjének és anyagi viszonyainak elégtelenségére vezethetők vissza. Ezek a családok nehezen fogadják el az intézmény értékrendjét. Nehéz velük kontaktust teremteni, megnyerni őket az iskolai pedagógiai elképzeléseinek.

Az ingerszegény környezetből jött gyermekek beilleszkedését, felzárkóztatását segíti az iskolaotthonos oktatás, a napközis és tanulószobai foglalkozás, mivel itt nevelői ellenőrzéssel készülhetnek a tanulók a tanítási órákra.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Az oktató-nevelő munkát szakmailag felkészült pedagógusaink látják el. Több pedagógusunk két diplomával, szakvizsgával rendelkezik. A sajátos nevelésű tanulók habilitációs, rehabilitációs foglalkozásain a tanulók fejlesztését gyógypedagógus végzi.

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a lemaradók felzárkóztatását segítik a tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való egyéni törődés, a számukra biztosított tanórán kívüli - és szabadidős foglakozások szervezése, az integrációs pedagógiai program alapján történik.
A szakkörök szaktárgyhoz kapcsolódóan vagy érdeklődési kör alapján szerveződnek.
A szülőkkel való szorosabb kapcsolat kialakítása érdekében lehetőséget teremtünk arra, hogy a szülők nyomon követhessék gyermekük tanulmányi munkáját, közösségi tevékenységét.
Ezért havonta egy alkalommal „Iskolanyitogató” néven nyílt tanítási napokat szervezünk.
A leendő elsős szülők számára májusban „ Iskolahívogató” alkalmával betekintést biztosítunk az első osztályok tanítási óráiba, ezzel párhuzamosan a gyerekek részére manuális foglalkozásokat szervezünk.
A 7-8. osztályos tanulókat folyamatosan támogatjuk, a sikeresen pályázók mentorálását szaktanárok végzik.
A szakmai munka segítésére és koordinálására az 1-4. évfolyam tanítóiból álló alsós, és a szaktanárokból létrejött felsős munkaközösség alakult. A nevelőtestület egészére jellemző a szakmai igényesség, az innovativítás, az oktató-nevelő munka változásaihoz, társadalmi igényekhez való alkalmazkodás. A továbbképzéseken, beiskolázásokon való részvételt, a munkaközösségek szakmai tevékenységét is ennek megfelelően tervezzük.
A szakmai munkán túl, feladataink között szerepel a tanulmányi versenyek meghirdetése, lebonyolítása, valamint a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek összehangolása, működtetése.
A tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzat működik. Az iskolai DÖK munkáját a 2-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló DÖK-i vezetőség irányítja, tevékenységüket nevelő segíti.
Szabadidős foglalkozások, hagyományőrző tevékenységek
Hagyományőrző tevékenységek:
A nevelés folyamatához szorosan hozzátartozik a hagyományok ápolása, az értékek megőrzése.
Fontos feladat az iskola névadójának, Móra Ferenc emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti, „Móra- nap” néven rendezett megemlékezés névadónkról, s az ehhez kapcsolódó különféle iskolai rendezvények – emlékünnepség, tanulmányi-és műveltségi versenyek- szervezése, lebonyolítása.
Minden tanév folyamán iskolai illetve település szintű ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:
-1848.márc. 15.
-1849. okt. 6.
-1956. okt. 23. évfordulóján,
- karácsonykor,
- farsangkor,
- anyák napján, valamint a
- 8. osztályosok ballagásakor.
Hagyományőrző tevékenységeink közé sorolandó még- minden év márciusában-az iskolai jótékonysági bál, ahol a tanulóinkon kívül nevelőtestületünk tagjai is meglepetés műsorral kedveskednek a jelenlévőknek.
Szabadidős foglalkozások:
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestületünk a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős foglalkozásokat szervezünk.
Igénybe vehető szabadidős tevékenységeink:
- kerékpártúrák
- osztálykirándulások
- színház-és múzeumlátogatások
- manuális és kézműves foglalkozások(évszakhoz és ünnepkörhöz kapcsolódóan)
- gasztronómiai délutánok
- sportvetélkedők (akadályverseny, sportmérkőzések)
- hagyományőrző foglalkozások(népi hagyományok megismerése)
- jeles napok –
o A víz világnapja
o Madarak és fák napja
o Föld napja
o Környezetvédelmi világnap

 

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érzik magukat.
Ezért:
 tiszteletben tartjuk a tanuló személyiségét,
 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják mit várunk el tőlük,
 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban,
 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
- tanuló és tanuló,
- tanuló és nevelő,
- szülő és nevelő,
- nevelő és nevelő között.