AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - KÖZÉTKEZTETÉS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

közétkeztetés biztosítására

 

 1. 1.      Ajánlatkérő szerv:

Ajánlatkérő neve:                    Kántorjánosi Község Önkormányzata

Ajánlatkérő címe:                    4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.

Ajánlatkérő telefonszáma:       0644/350-222; 0644/550-017

Ajánlatkérő e-mail címe:          polgarmester@kantorjanosi.hu

Ajánlatkérő képviselője:          dr. Péter Zoltán polgármester

 

 1. 2.      Jelen ajánlati felhívás:

Kántorjánosi Község Önkormányzata (4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.) Beszerzések lebonyolításának szabályzata alapján készült.

 

 1. 3.      A beszerzés tárgya:

Közétkeztetés biztosítása az óvodás, általános iskolás gyermekek, a szociális étkeztetésben részt vevők és a vendégétkezők számára. Az Ajánlattevő saját és bérelt főzőkonyhájában előállított (főzött), illetve elkészített hideg-meleg étel előállítására és az Ajánlatkérő ételkiosztó helyszíneire történő, hétfőtől-péntekig tartó kiszállítására kíván beszerzési eljárást lefolytatni.

 

 1. 4.      Az ajánlat tartalmi része:

4.1. Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás adatai:

4.1.1. Közétkeztetés nyújtásának várható időtartama:

2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig (munkanapokon).

 

4.1.2. Közétkezetés várható alakulása:

-      óvodai étkeztetés (3x étkezés)                                     66 fő

-      iskolai étkeztetés (3x étkezés)                                     147 fő

-      szünidei gyermekétkeztetés (1x étkezés)                      201 fő

-      szociális étkeztetés (1x étkezés)                                  30 fő

-      vendégétkeztetés (felnőtt ebéd)                                   7 fő

 

4.2. Ételkiosztás helyszíne:

4.2.1. Kántorjánosi Csicsergő Óvoda, 4335 Kántorjánosi,

4.2.2. Kántorjánosi Móra Ferenc Általános Iskola, 4335 Kántorjánosi,

 

4.3. Minőségi és mennyiségi előírások:

A gyermekek étkeztetésére, a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok, utasítások tartalmazzák.

 

4.4. Ajánlati ár:

Az ajánlati árat az alábbi bontásban kell megadni egy-egy adagra vonatkozóan:

Megnevezés

Ajánlati ár

Ft/fő/nap + ÁFA

Óvodai 3x étkezés

 

Iskolai 3x étkezés

 

Iskolai ebéd

 

Felnőtt étkező ebéd

 

 

 1. 5.      Ajánlatadási feltételek:

 

 • Ajánlattevő írásbeli kötelezettség-vállalása, hogy tevékenysége során a mindenkori, Magyarország központi költségvetését meghatározó jogszabály rendelkezései szerint jár el, lehetővé téve az önkormányzat számára a normatív állami támogatás igénylését és lehívását.
 • A működéshez szükséges engedélyek (meleg-konyhás és munkahelyi vendéglátó étkeztetésre működési engedélyének) megléte és másolatának becsatolása.
 • Három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírása címpéldány, egyéni vállalkozó esetében vállalkozó igazolvány hitelesített másolatának csatolása.
 • Ajánlattevő tevékenységének bemutatása, referenciák feltüntetésével.
 • Ajánlattevőnek a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos elképzelései ismertetése írásban.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy a közétkeztetés során a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben foglalt rendelkezéseket a tevékenység folytatása során maradéktalanul betartja.
 • Ajánlattevő írásbeli nyilatkozata arról, hogy vállalja a közétkeztetés keretében hétfőtől péntekig

a)      napi egyszeri meleg ebéd (a szociális-és vendégétkeztetésben részt vevők esetében is), tízórai és uzsonna kiszállítása az óvoda és az iskola konyhájára minden nevelési napon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb tízórai esetében 07.15 óráig, ebéd és uzsonna esetében 11.15 óráig

b)     az ételek kiszállítása a leadott létszámjelentés alapján külön-külön tárolóedényben történhet

Az igénybevevő köznevelési intézmények, valamint a szociális-és vendégétkeztetés esetén az Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat reggel 09.00 óráig megadja a szolgáltatónak.

 • Ajánlattevő igazolása megfelelő képesítésű élelmezésvezető alkalmazásáról.

 

 1. 6.      Ajánlattételi határidő:

Az ajánlati felhívás Ajánlattevő részére történő közvetlen megküldésével, továbbá a Kántorjánosi Község Önkormányzat honlapján történő közzétételével indul.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17. (péntek) 12.00 óra

 

 1. 7.      A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatok postai úton vagy személyesen zárt borítékban nyújthatóak be a Kántorjánosi Község Önkormányzat Hivatalába, 4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14. alatti címére vagy személyesen. A postai benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták. A pályázatokat egy eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Közétkeztetési ajánlat”

Hiánypótlásra minden ajánlattevőnek egy alkalommal van lehetősége.

Az ajánlattétel nyelve: magyar

 

 1. 8.      A pályázat elbírálása:

Az eljárás során meghatározott bírálati szempont a legkedvezőbb ajánlati ár.

Érvénytelen az ajánlat:

-      az ajánlattételi határidő után nyújtották be;

-      az ajánlattevőt az eljárásból kizárták, vagy nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

-      a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg;

-      amennyiben az ajánlati kötöttség beálltát követően módosítja az ajánlattevő;

-      amennyiben a hiánypótlás során módosítja az ajánlattevő az ajánlatát;

-      amennyiben az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt;

-      amennyiben a Beszerzési Szabályzatban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn az ajánlattevővel szemben.

 

 1. 9.      A beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő Képviselő-testülete a 2018. augusztus hónapra tervezett ülésén bírálja el. Az Ajánlatkérő a döntésről valamennyi Ajánlattevőt írásban értesíti. Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívás nyertesével határozott idejű szerződést. A szerződés az ajánlatkérésben szereplő feltételek és a benyújtott nyertes ajánlatban szereplő díjak alapján kerül összeállításra. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. augusztus 31.-ig. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az Ajánlatkérő a bírálati szempontok szerinti soron következő Ajánlattevővel szerződést köthet. A pályázat eredményéről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket a Beszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően írásban tájékoztatja.

 

 1. 10.   Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indoklás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Kántorjánosi Község Önkormányzat Beszerzési szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a Kántorjánosi Polgármesteri Hivatalban Makó Beáta jegyzőnél kérhető. Cím: 4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14., tel.: 44/350-222, elektronikus úton: jegyzo@kantorjanosi.hu

 

 

Kántorjánosi, 2018. augusztus 01.

 

                                                                                                        dr. Péter Zoltán

                                                                                                          polgármester